Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

Αλλαγές στις αρμοδιότητες του ΣΑ

Σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α), θεσμοθετούνται αλλαγές στις αρμοδιότητες του ΣΑ.

Επισημαίνεται

 • Ελέγχονται από το ΣΑ μόνο τα ειδικά κτήρια για τα οποία απαιτείται ΜΠΕ (ΦΕΚ Β 2471/10-08-2016)
 • Ελέγχονται τα κτήρια που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των εκατό (100) µέτρων από τη γραµµή παραλίας
 • Ελέγχονται τα κτήρια που έχουν πρόσωπο σε εθνικό ή πρωτεύον επαρχιακό δρόμο
 • Καταργείται ο περιορισμός των τριών κτηρίων και η απόσταση 2Δ για τις κατοικίες εκτός σχεδίου (αρ. 155 Ν. 4495)
 • Τα συμβούλια συνεχίζουν να λειτουργούν ως τη σύσταση των νέων συμβουλίων (από την Περιφέρεια) με τις νέες αρμοδιότητες

 

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α)

Άρθρο 7 Συµβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Συγκρότηση και αρμοδιότητες

α) Για κάθε οικοδομική εργασία (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση) σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή παραλίας με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό –Δευτερεύον – Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο) και κτίρια για τα οποία απαιτείται η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ΦΕΚ Β 2471/10-08-2016).
Η έγκριση δεν απαιτείται για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού, όπως επίσης δεν απαιτείται και στις περιπτώσεις κτιρίων ή έργων που είναι αποτέλεσμα πανελλήνιου ή διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

β) Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους των οποίων έχει ήδη κινηθεί ή ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξής τους ως διατηρητέων με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθώς και σε όμορα με αυτά ή έναντι αυτών κτίρια ή γήπεδα.

γ) Για κάθε άλλη εργασία εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί σε αυτά από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

δ) Για κάθε μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διενεργήθηκε πανελλήνιος ή διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

ε) Για αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία πουεπιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή, προστατευόμενη ή μη.

στ) Για τις άδειες κατεδάφισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν πριν το έτος 1955.

ζ) Για την έγκριση της διάσπασης του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270), καθώς και αν επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η διάσπαση του όγκου του κτιρίου.

η) Για την έγκριση της οικοδόμησης σε μη άρτια οικόπεδα του άρθρου 25 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33).

θ) Για την έγκριση της οικοδόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις για την οικογενειακή στέγη του άρθρου 41 του ν. 1337/1983.

ι) Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) η γνωμοδότηση του Σ.Α.

 • άρθρο 10 (αύξηση δόμησης –μείωση κάλυψης σε μεγάλα οικόπεδα) -ισχύει μόνο για τις επεκτάσεις Ηρακλείου και Χανίων (ν. 4258/14, αρθ. 22, παρ. 10, ν. 4315/14 άρθρ. 7, παρ. 7, 8)
 • Υπόσκαφα κτήρια (άρθρο 11 παρ. κδ)
 • Επιχώσεις μεγαλύτερες από τις επιτρεπόμενες για ειδικά κτίρια ΓΝΩΜΗ ν. 4315/14 άρθρ. 7 παρ. 12 και 20
ΧΩΡΙΣ ΣΑ +-1,50μ. (ν.4258/14 άρθ 20, παρ. 23., Ν.4280/14 αρθ.28 παρ. 7), κλίση πάνω από 20% + 1.50μ., -2.00 ν. 4315/14 άρθρ. 7 παρ. 12 και 20
 • Στέγαστρα πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων μετά από έγκριση φορέα (άρθ.17 παρ. 8Βδ)
 • Υπέργεια ζεύξη κτηρίων (άρθρο 20 παρ. 5)
 • Υπόγεια ζεύξη κτηρίων (ν. 4315/14 άρθρο 10 παρ. 22)

ια) Για τη νομιμοποίηση οικοδομικών εργασιών ή αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012, που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

 

Άρθρο 26 Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡ. 2. Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, …, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάµενα κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου όργανα και να ασκούν τις αρµοδιότητές τους, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα.

 

(Ευχαριστούμε την κ. Κοιλάδη για το έγγραφο)

Log in