Άλλοι Φορείς

ΟΑΚ - "Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού"

Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Log in