Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

ris3crete

ris3crete

ris3crete (4)

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - "RIS3Crete"

Μετά την με ΑΠ ΤΕΕ ΤΔΚ 410/19-04-2022 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων έργου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3Crete» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104582 και την Α1/Σ10/2022 απόφαση ΔΕ (ΑΔΑ 9ΚΞΔ46Ψ842-Ζ1Η), το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης, ανακοινώνει σήμερα Πέμπτη 16/06/2022 τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής συνεργατών όπως προέκυψαν από την διαδικασία που τηρήθηκε την Παρασκευή 27-05-2022 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Read more...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "RIS3Crete"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗΣ  508/23-05-2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 160545

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου των ενεργειών κατάρτισης/πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης για την Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete»  με κωδικό MIS 5104582, της οποίας είναι Δικαιούχος  και  έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Κρήτη 2014-2020» με την υπ αρ. πρωτ. . 3450/10-08-2021 (ΑΔΑ Ψ0ΚΡ7ΛΚ-0ΔΗ) απόφαση ένταξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16,  και τις ειδικότερες διατάξεις του 109 Α καθώς οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στο πεδίο των κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του άνω συστήματος Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 80530000-8 Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και συμπληρωματικού CPV 79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης. Φυσικό αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών αποτελεί η υλοποίηση των ενεργειών στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και της αντίστοιχης πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (344) εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κρήτης/  Π.Ε. Χανίων & Π.Ε. Ρεθύμνου, με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση του επαγγελματικού τους profile.

Η υπό ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνει:

  1. τη Διαμόρφωση Αναλυτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα :
  • Project Management
  • Στελέχη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  1. την Επαγγελματική Κατάρτιση 344 Ωφελούμενων.
  2. την Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων των Ωφελούμενων.

Η υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας καλύπτει το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνης  και η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται  σε 15 μήνες. Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ (454.080 €). Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015).

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Read more...

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3Crete

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3Crete»

ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις έργου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης  με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3Crete» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104582. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα - Άξονας Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 06/05/2022 και ώρα 15:00

Επισυνάπτονται:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)
  • Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα Β)
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υποδείγματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4)

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/117717299.linuxzone68.grserver.gr/teetdk.gr/templates/gk_university/html/com_k2/templates/default/category.php on line 192

Log in