ΤΕΕ-ΤΔΚ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του ΤΕΕ/ΤΔΚ έτους 2017

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας να υποβάλλουν σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Κρήτης από 1/2/2017 έως 31/12/2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Log in