ΤΕΕ-ΤΔΚ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του ΤΕΕ/ΤΔΚ έτους 2018

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας να υποβάλλουν σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Κρήτης από 17/01/2018 έως 31/12/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Log in